Hướng dẫn xuất báo cáo phần mềm chấm công FTA

Đầu tiên để có thể xuất báo cáo chấm công, bạn chắc chắn rằng thông tin nhân viên đã được khai báo, để chắc chắn rằng thông tin nhân viên đã được khai báo bạn vào chức năng Quản lý nhân viên để kiểm tra sau đó làm theo các bước sau:

  1. Tải dữ liệu chấm công: bước này để tải các dữ liệu chấm công của nhân viên đã được lưu trên máy chấm công xuống phần mềm. Đây là bước bắt buộc để cập nhật dữ liệu chấm công mới nhất của nhân viên, các dữ liệu sau khi tải về sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của phần mềm và bạn có thể xuất báo cáo chấm công bình thường.
  2. Xuất báo cáo chấm công: bước này sẽ giúp bạn tổng hợp các dữ liệu chấm công của nhân viên để xuất ra các báo cáo chấm công theo mẫu có sắn.
  • Chú ý: bạn nên kiểm tra ca làm việc của nhân viên theo từng ngày để chắc chắn phần mềm đã nhận đúng ca làm việc (đổi với lịch trình làm việc có nhiều ca trong đó), nếu chưa nhận đúng ca làm việc thực tế của nhân viên thì bạn có thể vào mục Đăng ký ca làm việc để đăng ký lại cho chính xác.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay