Quản lý tài khoản đăng nhập là chức năng giúp bạn có thể quản lý các tải khoản đăng nhập vào phần mềm, đây là chức năng không bắt buộc phải khai báo khi sử dụng vì mặc định phần mềm sẽ bỏ qua yêu cầu đăng nhập phần mềm nếu như không có ít nhất nhất 1 tài khoản đăng nhập khai báo trước đó. Để sử dụng chức năng này trên menu bạn chọn Hệ thống -> Tài khoản đăng nhập -> Quản lý tài khoản đăng nhập.

Tại form quản lý tài khoản đăng nhập phần mềm sẽ liệt kê cho bạn các tài khoản đã được khai báo trước đó:

 • Để tạo mới tài khoản đăng nhập bạn nhất vào nút “Thêm”. Tại form thông tin tài khoản đăng nhập, bạn tiến hành khai báo:
  • Họ và tên (2): là họ và tên của người sử dụng tài khoản đăng nhập này.
  • Tên đăng nhập (3): là tên đăng nhập để người dùng sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.
  • Quyền (4): là quyền hạn mà người dùng này được phép sử dụng trên phần mềm (đã khai báo trước đó ở mục Quản lý phân quyền).
  • Mật khẩu (5): là mật khẩu đăng nhập để đăng nhập vào phần mềm.

sau khi khai báo xong, nhấn lưu để thêm mới tài khoản đăng nhập.

 • Để chỉnh sử các thông tin trong một tài khoản đã được khai báo trước đó, các bạn chọn tài khoản muốn sửa trên danh sách tài khoản đăng nhập (1), nhấn nút “Sửa” . Tại form thông tin tài khoản đăng nhập bạn tiến hành chỉnh sửa các thông tin muốn chỉnh sửa rồi bấm lưu để lưu lại thông tin bạn vừa chỉnh sửa.
 • Để xóa tài khoản đăng nhập khỏi hệ thống bạn chọn tài khoản muốn xóa trên danh sách tài khoản, nhấn nút “Xóa”  để xóa tài khoản đã chọn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay