Video hướng dẫn khai báo thông tin nhân viên

Quản lý nhân viên là chức năng giúp bạn quản lý các nhân viên trên hệ thống, tại đây bạn có thể thêm – sửa – xóa các thông tin của nhân viên như ảnh, họ tên, số ID, địa chỉ…. Để truy cập vào chức năng này, trên menu bạn chọn Danh mục -> Nhân viên. Tại form quản lý nhân viên như bên dưới, phần mềm sẽ liệt kê các nhân viên đã được khai báo trước đó trên hệ thống.

Quản lý nhân viên

Thêm mới nhân viên

Để thêm mới một nhân viên, bạn nhấn  để bắt đầu thêm mới nhân viên. Tại cửa số thông tin nhân viên bao gồm các thông tin:

form thông tin nhân viên

Tại đây bạn cần nhập các thông tin chính (các thông tin khác không bắt buộc phải nhập) sau:

  • Mã nhân viên: là mã của nhân viên trong công ty, mã này có thể là số hoặc chữ và không được trùng với nhân viên khác trong công ty và mã này do bạn tự quy định không theo quy luật nào cả.
  • Họ và tên: là họ và tên của nhân viên.
  • Bộ phận: là bộ phận mà nhân viên đó ở bên trong.
  • Kiểu làm: là lịch trình mà nhân viên đó làm việc (đã được khai báo trong Quản lý lịch trình làm việc).
  • Số ID: là số ID của nhân viên trên máy chấm công, đây là số bắt buộc phải trùng khớp với số ID của nhân viên trên máy chấm công (trong quá trình đăng ký nhân viên lên máy chấm công).
  • Được tính làm thêm: nếu nhân viên này được tính làm thêm thì bạn tích chọn tình năng này, nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ bỏ qua không tính làm thêm cho nhân viên này khi tiến hành tính toán thời gian làm việc.

sau khi khai báo các thông tin nhân viên xong, bạn nhấn  để thêm mới nhân viên mà bạn vừa khai báo.

Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Để chỉnh sửa thông tin nhân viên, bạn chọn nhân viên muốn chỉnh sau đó bấm  sau đó chỉnh sửa lại các thông tin bạn muốn chính sửa sau đó bấm lưu để lưu lại thông tin nhân viên bạn vừa mới chỉnh sửa.

Xóa nhân viên

Để xóa nhân viên, bạn chọn nhân viên muốn xóa (kéo chuột để chọn nhiều nhân viên muốn xóa) sau đó bấm  để xóa nhân viên đã chọn.

Xuất danh sách nhân viên đã được đăng ký

để xuất excel nhân viên đã được đăng ký trước đó, bạn chọn đối tượng muốn xuất danh sách trên cây nhân sự (phía tay phải) sau đó bấm  để xuất ra file excel danh sách nhân viên bạn vừa chọn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay