Để có thể lấy vân tay đã đăng ký từ một máy chấm công rồi chuyển xuống các máy chấm công còn lại trên hệ thống, đầu tiên bạn cần lưu dấu vân tay vào phần mềm bằng cách: trên trình đơn bạn chọn Máy chấm công -> Quản lý dữ liệu máy chấm công.

Form quản lý dữ liệu nhân dạng trên máy chấm công.

Tại đây bạn chọn máy chấm công mà bạn đã đăng ký vân tay cho nhân viên tại vùng 1 sau đó bấm “Duyệt NV”, phần mềm sẽ lấy toàn bộ danh sách nhân viên đã được đăng ký trên máy, bạn chọn những nhân viên muốn lấy vân tay về phần mềm ở vùng 2 sau đó bấm “Lưu vào CSDL” để lấy vân tay và các thông tin khác về.

Sau khi đã thực hiện xong bước trên, bạn chọn sang tab “Nhân viên trên phần mềm” (tab bên cạnh)

Tải thông tin nhân viên xuống máy chấm công

Form chuyển thông tin nhân viên xuống máy chấm công

Tại đây bạn chọn phòng ban của nhân viên bạn muốn chuyển xuống máy (vùng 1(, chọn máy chấm công mà bạn muốn chuyển thông tin nhân viên (vân tay, khuôn mặt) xuống máy (vùng 2), sau đó bấm “Làm mới” để phần mềm liệt kê các nhân viên trong phòng ban bạn vừa chọn, chọn cách nhân viên bạn muốn tải xuống ở danh sách đã được liệt kê ở vùng 3, bấm “Tải xuống máy” để phần mềm chuyển thông tin nhân viên xuống máy chấm công.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay