Lịch trình làm việc là chức năng khái báo (nhóm) các ca làm việc mà nhân viên có thể làm trong một ngày để phần mềm có thể tìm ca làm việc mà nhân viên làm trong ngày (vd: bạn có 4 ca làm việc gồm HC, Ca1, Ca2, Ca3 và có 2 đối tượng làm việc khác nhau là nhân viên văn phòng chỉ làm ca hành chính công nhân làm việc không cố định ở Ca1, Ca2, Ca3, bạn sẽ phải khai báo 2 lịch trình khác nhau là lịch trình số đầu tiên sẽ nhóm ca HC vào lịch trình này và lịch trình thứ 2 nhóm các ca Ca1, Ca2, Ca3 vào lịch trình còn lại). Để truy cập chức năng này, trên menu bạn chọn Danh mục -> Lịch trình làm việc.

quản lý lịch trình làm việc FTA

Tại Form quản lý lịch trình làm việc, phần mềm sẽ liệt kê các lịch trình đã được khai báo trước đó như hình bên trên.

Thêm mới lịch trình làm việc

Để thêm mới lịch trình làm việc bạn nhấn  để thêm mới lịch trình làm việc. Form lịch trình ca hiện ra gồm các thông tin sau:

lịch trình ca làm việc FTA

  • Tên lịch trình: là tên của lịch trình làm việc mà bạn định khai báo.
  • Viết tắt: là tên viết tắt của lịch trình làm việc này.
  • Kiểu xác định: là kiểu xác định trạng ra/vào khi chấm công của nhân viên, kiểu xác định này gồm 2 kiểu xác định trạng thái ra/vào gồm: (xem thêm bài viết Khi nào cần sử dụng check In/out khi chấm công? để hiểu hơn về mục này).
    • Xen kẽ trạng thái: nếu chọn kiểu xác định này thì phần mềm mặc định sẽ tính các lần chấm công lẻ trong ca làm việc là vào, chẵn là ra. Vd: lần thứ 1 (lẻ) chấm công của nhân viên trong ca làm việc là vào, lần thứ 2 (chẵn) là ra, lần thứ 3 (lẻ) là vào…..
    • Trạng thái theo máy: nếu chọn kiểu xác định này thì trạng thái ra vào của các lần chấm công trong ca làm việc sẽ được tính theo trạng thái mà máy thu thập được (trạng thái này phụ thuộc vào tham số “Trạng thái” trong mục thông tin khai báo máy chấm công).
  • Danh sách ca làm việc: mục này ta sẽ nhóm các ca làm việc mà nhân viên có thể làm theo từng ngày trong tuần để nhân viên có thể làm. Vd: văn phòng bạn từ thứ 2 đến thứ 6 làm ca hành chính (HC) bình thường và thứ 7 làm chỉ làm ca hành chính thứ 7 (HC7), bạn sẽ định nghĩa từ thứ 2 đến thứ 6 là làm ca HC và thứ 7 làm HC7 và đối tượng công nhân từ thứ 2 đến chủ nhật có thể làm ca1, ca2 hoặc ca 3 thì bạn chọn ca1, ca2 và ca3 cho mỗi ngày trong tuần. Để nhóm ca làm việc theo từ thứ trong tuần, bạn nhân vào  để nhóm các ca làm việc lại:

chi tiết ca trong lịch trình

Sau khi đã khai báo xong các thông tin bên trên, bạn nhấn  để thêm mới lịch trình mà bạn vừa khai báo.

Chính sửa thông tin lịch trình ca làm việc

Để chính sửa thông tin lịch trình làm việc đã được khai báo trước đó, bạn chọn lịch trình mà bạn cần chính sửa trên danh sách lịch trình, bấm  sau đó tiến hành sửa các thông tin lịch trình mà bạn muốn sửa sau đó bấm  để lưu lại các thông tin mà bạn vừa chỉnh sửa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay