Quản lý dữ liệu máy chấm công là chức năng giúp bạn quản lý các dữ liệu của nhân viên cho máy chấm công như vân tay, thẻ cảm ứng, khuôn mặt… tại đây bạn có thể lấy các dữ liệu này lên phần mềm và chuyển sang các máy chấm công khác (vd: lấy vân tay ở một máy và chuyển vân tay đó lên các máy còn lại). Để sử dụng chức năng này, trên menu bạn chọn Máy chấm chông -> Quản lý dữ liệu chấm công.

Tại đây sẽ có 2 tab có chức năng khác nhau:

Quản lý dữ liệu nhân dạng trên máy chấm công

Tab này sẽ có chức năng giúp bạn quản lý các thông tin nhận dạng trên máy chấm công.

  • Vùng 1: là danh sách các máy chấm công mà bạn đã khai báo.
  • Vùng 2: là danh sách các nhân viên đã được đăng ký trên máy chấm công.

Tại đây bạn chọn máy chấm công muốn xem dữ liệu ở vùng 1, sau đó nhấn “Duyệt NV” để lấy danh sách nhân viên đang có trên máy chấm công. Sau khi danh sách nhân viên được tải về (như hình bên trên tại vùng 2) bạn có thể lấy dữ liệu đăng ký đó về lưu lên phần mềm (để chuyển xuống máy khác) hoặc xóa đi nếu muốn.

  • Để lưu dữ liệu lên máy tính: bạn chọn những nhân viên muốn lưu vào phần mềm (check box ở đầu mỗi dòng) sau đó nhấn “Lưu vào CSDL” để lưu nhân viên lên máy tính. Chú ý có thêm tùy chọn “Cập nhật lại nhân viên đã có” nếu các nhân viên bạn đã lưu trước đó bạn đã lưu rồi thì nếu không muốn cập nhật lại thông tin đã lưu từ trước thì không phải chọn tùy chọn này.
  • Để xóa nhân viên trên máy chấm công: bạn chọn những nhân viên muốn xóa sau đó nhấn “Xóa” để xóa những nhân viên đã chọn trên máy chấm công.

Quản lý dữ liệu nhận dạng trên phần mềm

Tab này có chức năng giúp bạn quản lý các dữ liệu nhân viên cho máy chấm công trên phần mềm, tại đây bạn có thể chuyển dữ liệu đã lưu này xuống máy chấm công.

Tải thông tin nhân viên xuống máy chấm công

  • Vùng 1: là đối tượng mà bạn muốn tải xuống, đối tượng này có thể là phòng ban hoặc nhân viên.
  • Vùng 2: là nơi chọn máy chấm công sẽ tải dữ liệu xuống.
  • Vùng 3: là nơi chọn danh sách các nhân viên muốn tải xuống.

Tại đây bạn chọn đối tượng muốn lọc ra các nhân viên trong vùng 1 sau đó bấm “Làm mới” để lấy danh sách nhân viên, chọn thiết bị sẽ tải xuống ở vùng 2, tiếp theo chọn các nhân viên sẽ tải xuống trong vùng 3 và nhấn “Tải xuống máy” để tải thông tin nhân viên xuống máy chấm công.

  • Chú ý: tùy chọn “Cập nhật lại nhân viên đã có” là tùy chọn trong khi tải dữ liệu xuống máy chấm công, nếu chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ cập nhật lại thông tin mới lên máy chấm công, nếu không thì nó sẽ bỏ qua không tải lên máy nếu trên máy đã có.

Ngoài việc tải thông tin nhân viên xuống máy chấm công, tại tab này bạn có thể xóa các thông tin nhân dạng khác như vân tay, thẻ cảm ứng… để xóa thông tin nhận dạng nhân viên bạn chọn nhân viên muốn xóa ở vùng 2 sau đó bấm “Xóa” để xóa dữ liệu các thông tin nhân viên bạn đã chọn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay