Ưu đãi là chức năng giúp bạn định nghĩa những ưu đãi về thời gian cho các đối tượng đặc biệt như đi muộn về sớm (vd: nhân viên nữ trong thời gian cho con bú được ưu đãi đi muộn 30 phút sau giờ làm và về sớm trước 30 phút) . để khai báo các loại ưu đãi mà công ty bạn đang áp dụng, trên menu phần mềm bạn chọn Danh mục -> Ưu đãi.

loại ưu đãi

Thêm mới:

Để thêm mới các ưu đãi, bạn nhấn  nhập thông tin loại ưu đãi

form ưu đãi fta

  • Tên: là tên loại ưu đãi.
  • Vào ca: là số phút cho phép đi muộn.
  • Ra về: là số phút cho phép về sớm.

Sau khi nhập xong các thông tin cần khai báo, bạn nhấn  để thêm ưu đãi bạn vừa khai báo.

Sửa thông tin ưu đãi:

Để sửa các thông tin uu đãi, trên danh sách ưu đãi đã khai báo, bạn chọn loại ưu đãi cần sửa sau đó bấm  sau đó sửa các thông tin bạn muốn sửa, bấm  để lưu các thông tin bạn vừa chỉnh sửa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay