video hướng dẫn nhập nhân viên từ file excel

Nhập nhân viên từ excel là chức năng giúp bạn thêm mới hoặc chỉnh sửa các thông tin nhân viên trên phần mềm từ một file excel danh sách nhân viên. Điều kiện tiên quyết đển sử dụng tính năng này là bạn phải khai báo ít nhất 1 lịch trình làm việc trên phần mềm. Để sử dụng chức năng này, trên trình đơn bạn chọn “Công cụ” -> “Nhập nhân viên từ excel”.

Nhập nhân viên từ file excel

Đầu tiên bạn cần phải có một file excel chưa danh sách nhân viên bạn muốn thêm vào (hoặc sửa thông tin), file excel này bạn có thể tùy chính các cột và dòng khác nhau (định dạng thứ tự cột không cố định) như cần chú ý là hàng số 1 là tên cột và các dòng sau là thông tin nhân viên tương ứng với cột đó và phải có ít nhất 4 cột cơ bản là mã nhân viên, họ và tên, ID chấm công và bộ phận. Ví dụ dưới đây là 1 file thông tin nhân viên gồm các cột mã nhân viên, sốID chấm công, họ và tên, bộ phận và một thông khác là quê quán, các cột thông tin khác bạn có thể tự thêm vào.

Mẫu file excel

Sau đó vào chức năng nhập nhân viên từ excel và làm theo các bước sau:

nhập nhân viên từ file excel

Bấm “Duyêt” để duyệt đến file excel mà bạn muốn nhập dữ liệu.

open file dialog

Nhấn open để mở file vừa chọn.

mapping

Sau đó bạn chọn các trường thông tin ở mục đến tương ứng với tên cột dữ liệu trong file excel, tại đây bạn cần phải chọn tối thiếu 4 trường là “Mã NV”, “Họ và Tên”, “Bộ phận” và “ID” còn các thông tin khác có thể bỏ qua. Sau đó bạn nhấn “Tếp>” để đến bước tiếp theo.

View

Bước này bạn sẽ kiểm tra trước thông tin nhân viên bạn sẽ nhập vào phần mềm, sau đó bạn nhấn “Tiếp” để sang bước tiếp theo hoặc nhấn trở lại để chỉnh sửa thông tin bước trước.

insert excel

Tại bước này bạn chọn kiểu làm mà những nhân viên này sẽ làm (có thể chỉnh sửa lại sau tại mục Đăng ký lịch trình làm việc) sau đó bấm cập nhật để nhập thông tin nhân viên vào phần mềm.

Chú ý: tùy chọn “Cập nhật lại nhân viên đã có” sẽ giúp bạn cập nhật lại những thông tin đã có từ trước (mã nhân viên đã có trên phần mềm), nếu không dùng tùy chọn này phần mềm sẽ bỏ qua các mã nhân viên đã có trên phần mềm.

import excel step 6

Bấm “Xong” để đóng chức năng nhập nhân viên từ excel lại.

Import-excel-st7

Kết quả.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay