Đăng ký lịch trình làm việc là chức năng giúp bạn quản lý lịch trình hiện tại của từng nhân viên. Như đã nói ở bài Quản lý lịch trình làm việc, lịch trình làm việc là mục có nhiệm vụ nhóm các ca làm việc mà nhân viên có thể làm theo từng ngày trong tuần và từ đây phần mềm sẽ dựa vào khai báo này để tìm ca làm việc theo từng ngày cho nhân viên. Việc sử dụng chức năng này là để cập nhật lại hàng loạt chứ không nhất thiết là phải vào đây để đăng ký lịch trình làm việc cho nhân viên (mặc định khi thêm mới nhân viên phần mềm đã yêu cầu bắt buộc phải chọn lịch trình làm việc/kiểu làm rồi). Để truy cập vào chức năng này, tại menu phần mềm bạn chọn Quản lý chấm công -> Đăng ký lịch trình làm việc.

đăng ký lịch trình làm việc

Tại đây bạn có thể chọn các nhân viên muốn cập nhật lại lịch trình làm việc, chọn lịch trình cần cập nhật và bấm cập nhật để cập nhật lại lịch trình làm việc cho những nhân viên bạn đã chọn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay