Video hướng dẫn xuất báo cáo

Danh sách đi muộn về sớm là mẫu báo cáo giúp bạn liệt kê các nhân viên bị tính đi muộn hoặc về sớm trong tháng.

Danh sách đi muộn về sớm

Mẫu báo cáo danh sách đi muộn về sớm

Tại báo cáo này có các thông tin sau:

  • Ngày: là ngày mà nhân viên đi muộn hoặc về sớm.
  • Mã NV: là mà của nhân viên.
  • Họ và tên: là họ và tên nhân viên bị tính đi muộn hoặc về sớm.
  • Chức vụ: là chức vụ của nhân viên.
  • Ca: là ca làm việc tương ứng với ngày mà nhân viên bị tính đi muộn hoặc về sớm.
  • TGĐM: là số phút bị tính đi muộn.
  • TGVS: là số phút bị tính về sớm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay